Wyszukiwarka
Katalog
Regulamin

Regulamin:
 
I Założenia ogólne
1.
Sklep internetowy firmy „W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 1, NIP: 6761729516; REGON: 351170641, wpisany do KRS pod numerem 0000100121, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.
2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną, zaś na zakupiony towar klient otrzymuje fakturę lub paragon zakupu. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę 7dni w tygodniu, przy czym zamówienia złożone w    soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

II Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.w.kociuba.pl:
    a. podawane są w polskich złotych
    b. zawierają podatek VAT 23%
    c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów transportu
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź  wprowadzania w nich zmian.

III Przyjmowanie zamówień
1. Zamówienia Przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.wkociuba.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem i prośbą o jego potwierdzenie.
3. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna
4. Firma W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Wszelkie dane pozyskane w trakcie działalności handlowej sklepu są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

IV Realizacja zamówienia
1.
Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8-16.
2. Termin realizacji zamówienia na towary, które są na stanie wynosi 48h (uwzględniane są tu tylko dni robocze). W pozostałych przypadkach klient zostanie poinformowany o terminie dostawy osobnym e-mailem bądź informacją telefoniczną.
3. Towar zostaje wysłany wyłącznie po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia
zamówienia ze strony Kupującego.
4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu,
Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem bądź informacją telefoniczną.
5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania
potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
6. W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach
sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak
również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych
przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
7. Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone w ciągu 24 godzin dni od jego
złożenia, nie będzie realizowane.

V Dostawa
1.
Odbiór zrealizowanego zamówienia odbywa się w sposób zgodny z wcześniejszymi ustaleniami, zawartymi w wycenie.
2. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
    a. Kurier - przewidywany czas dostawy 1-2 dni roboczych.
    b. Poczta Polska, przesyłka priorytetowa - przewidywany czas dostawy: 2 dni robocze.
    c. Poczta Polska, przesyłka pobraniowa - przewidywany czas dostawy: 2 dni robocze.
3. Sposoby i czas dostawy w Unii Europejskiej: a. Kurier UPS Trans Border - przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych.
4. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego:
    a. Sprzedający informuje Kupującego o terminie, w którym towary są gotowe do odbioru.
    b. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w ciągu 7 dni od dnia wyznaczonego jako termin odbioru.
    c. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość towarów w momencie odbioru oraz zgłosić wszelkie zastrzeżenia. Pokwitowanie odbioru jednoznaczne jest z akceptacją sposobu wykonania zamówienia.
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

VI Formy płatności
1. Koszty przesyłki są wliczone w wartość faktury/paragonu.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   a. Zaliczka płatna z góry, a pozostała część przy odbiorze: należność pobiera kurier
   b. Zaliczka płatna z góry, a pozostała część przelewem na konto po realizacji zamówienia, przed jego wysłaniem,
   c. Kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury/paragonu.
   d. Przelewem bankowym na konto firmy, przed wysłaniem zamówienia.
3. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko za pomocą karty kredytowej.
4. Przy płatności przelewem należy podać nr zamówienia, który pokazuje się w momencie zakupu towarów- „identyfikator zamówienia".

VIII Reklamacje oraz Prawo odstąpienia od umowy.
1.
Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją wytwórcy. Jeżeli po otrzymaniu towaru przez klienta ujawnione zostaną wady produkcyjne, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu, klientowi przysługuje roszczenie reklamacyjne. W tym przypadku należy zwrócić wadliwy towar przesyłką pocztową na adres firmy W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna, ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków". Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie najpóźniej 14 dni od dnia jej otrzymania. Towar zostanie naprawiony lub jeśli naprawa nie okaże się możliwa, wymieniony na wolny od wad. Jeśli z przyczyn obiektywnych w/w środki zawiodą, sklep zwróci nabywcy równowartość produktu lub zaproponuje inne, dostępne towary do wyboru w taki sposób, aby całkowicie wypełnić roszczenie Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek zawierających reklamowany towar, a które zostały wysłane "za pobraniem".
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie oraz towar na adres: „W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna. 31-511 Kraków, ul. Rakowickiej 1
3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
     1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w opakowaniu zapieczętowanym szczelnie, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      2. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne (Płyty CD lub DVD) albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez sprzedającego towaru jeżeli nie zostały naruszone warunki z pkt. 3.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
7. Kupujący zobowiązany jest dotrzymać należytej staranności w pakowaniu reklamowanych towarów. W przypadku stwierdzenia zniszczeń powstałych wskutek złego zapakowania, traci prawo do reklamacji.
8. W przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający ponosi koszty związane z ponownym dostarczeniem reklamowanych towarów Kupującemu. Nie pokrywa jednak kosztów przesyłki w przypadku bezpodstawnej reklamacji.
9. Sprzedający nie uwzględnia reklamacji dotyczących zmian w towarach wynikających z nieodpowiedniego użytkowania.
10. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Kupujący:
       a. Nie odebrał zamawianego wyrobu/towaru w wyznaczonym terminie,
       b. Nie dotrzymał uzgodnionych terminów płatności, c. Nie dostarczył dodatkowych instrukcji, niezbędnych do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od wysłania odpowiedniego zapytania.

X Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firma W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie” Iwona Kociuba Spółka Jawna
2. Do momentu całościowej zapłaty za zamówione produkty, stanowią one własność Sprzedającego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. Kwestie nieuwzględnione w powyższym regulaminie, zostaną rozstrzygnięte zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wkociuba.pl
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy na stronie internetowej.Logowanie

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®